Termes d'ús

1- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d'informació establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, “LSSI”), a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de https://resa.ethic-channel.com/ (d'ara endavant, el “Lloc web”) és RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES S.L.  amb NIF B60109188, empresa domiciliada en Calle Serrano nº 41 4ª planta 28001 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 37046, Foli 153, Fulla M-661.710, (d'ara endavant, RESA)

Dades de contacte:

2- OBJECTE

Aquestes són les Condicions (d'ara endavant "Condicions Generals") que regulen l'accés, navegació, ús del Lloc web, i les responsabilitats derivades de la utilització d'aquest.

Aquest Lloc web només podrà ser utilitzat per a remetre comunicacions sobre accions o omissions que poguessin suposar un acte il·lícit o contrari a la normativa vigent o contravenir els principis i valors del Codi Ètic de RESA,

3- USUARIS I LA SEVA RESPONSABILITAT

En utilitzar els serveis del Lloc web, l'usuari accepta les presents Condicions Generals, els quals defineixen els drets i obligacions del Lloc web de RESA. Aquestes són les úniques Condicions Generals aplicables a l'ús del Lloc web.Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició d'Usuari, comprometent-se a no utilitzar el Lloc web ni la informació continguda en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la Llei, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les Condicions Generals establertes per RESA.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc web de manera legítima i conforme a les presents Condicions. A títol enunciatiu i no limitatiu, l'Usuari es responsabilitza de:

  • Utilitzar el Lloc web conforme a l'Objecte descrit en les presents Condicions Generals.
  • Facilitar tota aquella informació sol·licitada a través del formulari de denúncia del Lloc web. El Lloc web permet la comunicació d'una manera anònima pel que l'Usuari haurà de revisar la informació que proporciona en cas que el que desitgi sigui preservar la seva identitat de manera completa.
  • L'Usuari podrà triar entre enviar una comunicació facilitant dades de contacte i identificatius o no facilitar-los. En tots dos casos, el Lloc web proporcionarà a l'Usuari un número d'identificació única i una clau d'accés que li permetran: (i) conèixer en tot moment l'estat de situació de la comunicació realitzada; (ii) descarregar un certificat que contindrà tota la informació comunicada i el resultat de la recerca. És important que l'Usuari anoti aquesta informació en un lloc segur. Per motius de seguretat, si aquesta informació es perd, l'Usuari no podrà tornar a recuperar-la. RESA no es fa responsable de la pèrdua d'aquesta informació.
  • No fer ús del Lloc web amb mala fe i aportar informació veraç segons el seu lleial saber i entendre. Si l'entitat comprova que l'Usuari ha presentat la denúncia amb mala fe i/o amb informació o documentació conscientment falsa, es reserva el dret a prendre accions legals si el denunciant ha estat identificat.

L'Usuari respondrà de qualsevol mal o perjudici de qualsevol índole que RESA pogués sofrir, directament o indirectament, a conseqüència d'un ús indegut de Lloc web un incompliment de les presents Condicions o un incompliment de la llei vigent.

Així mateix, l'Usuari no podrà responsabilitzar a RESA dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquestes activitats alienes a la seva voluntat i de les quals sigui efectivament desconeixedor.

4- RESPONSABILITAT DE RESA

L'entitat no serà responsable dels possibles errors en l'accés al Lloc web o dels seus continguts, però farà el possible perquè aquests no es produeixin.

L'entitat es reserva el dret, sense previ avís, de suspendre temporalment l'accessibilitat al Lloc web en cas que sigui necessari fer tasques de manteniment, reparació o millora. En aquest cas, s'habilitaran Canales específics perquè l'Usuari pugui comunicar a través d'aquests, qualsevol irregularitat que hagi detectat en el si de l'entitat o de la qual sospiti.

5- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'entitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar els Usuaris, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts i/, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l'entitat i estan protegits per la normativa nacional i internacional de propietat intel·lectual i industrial, quedant reservats tots els drets.

El nom de domini , les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen en el Lloc web són propietat de l'entitat. Els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio que puguin trobar-se en aquest Lloc web, ara o en el futur, són propietat de l'entitat, per la qual cosa no està permesa la seva:

  • Reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb l'autorització de l'entitat o això resulti legalment permès.
  • Qualsevol vulneració dels drets de l'entitat o dels legítims titulars d'aquests.
  • Utilització per a qualsevol tipus de fins comercials o publicitaris diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Lloc Webpor qualsevol mitjà diferent als facilitats als Usuaris, i als habitualment utilitzats en el Lloc web.

RESA no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels Usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de RESA.

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de RESA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESA tracta les dades dels usuaris, sempre en compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Per a més informació sobre el tractament de les dades dels usuaris del Canal, pot consultar la Política de Privacitat.

8- VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'entitat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades.. La vigència de les citades condicions dependrà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

9- MODIFICACIONS

L'entitat es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts que es prestin a través d'aquest, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc web.

10.- CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o extrems d'aquestes condicions d'ús han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de les estipulacions en cas que una d'elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les presenti Condicions Generals.

11- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'entitat i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola